Statut Targowisk Miejskich

Pobierz uchwałę nr XI/129/2011

Pobierz uchwałę nr XXXIX/504/2009

Pobierz uchwałę nr IX/81/2007

STATUT

zakładu budżetowego„ Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim

ustalony uchwałą Nr IX/81/2007Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2007r., zmieniony uchwałami Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: Nr XXXIX/504/2009 z dnia 2 czerwca 2009r. i Nr XI/129/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.

(tekst ujednolicony)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Zakład budżetowy „Targowiska Miejskie”, zwany dalej „Targowiskami”, działa na podstawie :
1) uchwały Nr XVII/91/91 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 lutego 1991r w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Targowiska Miejskie”,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.),
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011r.Nr 42, poz. 236),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.2104, z póź. zm.),
5) rozporządzenia Ministra Finansów dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2008r. Nr 241, poz.1616),
5a) uchwały Nr XXXI/420/2008 r. Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2009 r. Nr 48, poz. 705),
5b) uchwały Nr XXI/239/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia
21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej
poboru, z późniejszymi zmianami,
6) niniejszego statutu.
§ 2.1.Targowiska są jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych.
2.Targowiska funkcjonują w formie zakładu budżetowego Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski, zwanej dalej „Gminą”.
3. Targowiska nie posiadają osobowości prawnej, działają w imieniu i na rzecz
Gminny i stanowią część jej majątku.
§ 3.1. Targowiska działają na terenie Gminy .
2. Siedzibą Targowisk jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 4. Targowiska posługują się w obrocie prawnym pieczątką o treści:
„Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Juliusza Słowackiego 70
§ 5. Likwidacja, połączenie Targowisk z innym gminnym zakładem budżetowym lub przekształcenie ich w inna formę organizacyjno – prawną następuje na podstawie uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwanej dalej ”Radą Miasta”.

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania

§ 6.1. Przedmiotem działalności Targowisk jest wykonywanie na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zadania własnego Gminy polegającego na prowadzeniu targowisk i hal targowych, zwanych dalej „ gminnymi targowiskami i halami targowymi” .
2. Zadanie, o którym mowa w ust.1, jest zadaniem o charakterze użyteczności publicznej i polega na bieżącym i nieprzerwanym zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług związanych z korzystaniem z gminnych targowisk i hal targowych.
§ 7.1. Realizacja przez Targowiska zadania, o którym mowa w §6, obejmuje w szczególności:
1) inicjowanie, przygotowywanie, organizację i prowadzenie gminnych targowisk i hal targowych,
2) Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, Targowiska przestrzegają niniejszego statutu oraz regulaminu targowisk i swojego regulaminu organizacyjnego, o których mowa w § 1 pkt 5a i § 12 ust. 2, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza określonych w § 1 w pkt 2-5,
3) realizację zaplanowanych w budżecie Gminy inwestycji i remontów dotyczących gminnych targowisk i hal targowych.
2. Wykonując zadanie, o którym mowa w ust.1, Targowiska przestrzegają ustalonego odrębną uchwałą Rady Miasta, regulaminu targowisk, niniejszego statutu oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza określonych w § 1pkt.2-5.

Rozdział III
Organizacja Targowisk

§ 8.1. Targowiska podlegają Radzie Miasta.
2.Działalność Targowisk nadzoruje i kontroluje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwany dalej „Prezydentem Miasta” lub osoba przez niego upoważniona.
§ 9. Dyrektor Targowisk zatrudniany jest i zwalniany przez Prezydenta Miasta.
§ 10.1.Dyrektor reprezentuje Targowiska na zewnątrz oraz jednoosobowo i kieruje działalnością Targowisk, na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta ,w szczególności do:
1) zaciągania zobowiązań finansowych oraz zarządzania składnikami mienia Targowisk,
2) zawierania i rozwiązywania umów związanych z przedmiotem i zakresem statutowej działalności targowisk.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w ust.1wymaganajest zgoda Prezydenta Miasta.
§ 11.1. Dyrektor kieruje Targowiskami przy pomocy swojego zastępcy oraz podległych mu komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.
2. Na podstawie i w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa, o którym mowa w§ 10 ust1, Dyrektor może udzielić pisemnych dalszych pełnomocnictw dla pracowników Targowisk. W takim przypadku dalsi pełnomocnicy działają w granicach udzielonego im umocowania.
3. Dyrektor jest odpowiedzialny przed Prezydentem Miasta za działalność Targowisk, a w szczególności za należytą organizację pracy oraz prawidłowe, zgodne z prawem, zasadami celowości , rzetelności i gospodarności funkcjonowanie Targowisk.
§12.1. W skład struktury organizacyjnej Targowisk wchodzą :
1) stanowisko Dyrektora,
2) stanowisko Zastępcy Dyrektora,
3) stanowisko Głównego Księgowego,
4) Dział Organizacyjny,
5) Dział Techniczny,
6) Dział Finansowo –Księgowy,
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Targowisk, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, ramowe zadania przypisane do kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Targowisk opracowany przez Dyrektora Targowisk i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
§ 13.1. Dyrektor Targowisk zatrudnia i zwalnia pracowników Targowisk, w tym swojego zastępcę i głównego księgowego i sprawuje w stosunku do wszystkich pracowników funkcje pracodawcy.
2.Szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala na piśmie Dyrektor.
§14. 1. Prawa i obowiązki wszystkich pracowników Targowisk regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458), regulamin organizacyjny, o którym mowa w § 12 ust. 2 oraz regulamin pracy ustalony przez Dyrektora Targowisk,
2. Zatrudnianie pracowników Targowisk na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, a zwłaszcza na stanowisku dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego, następuje w otwartym i konkurencyjnym naborze, na zasadach i w trybie określonych w ustawie o pracownikach samorządowych.
3. Zasady wynagradzania pracowników Targowisk określa regulamin wynagradzania ustalony z uwzględnieniem obowiązujących przepisów przez Dyrektora Targowisk i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

Rozdział IV
Mienie Targowisk

§15.1. Mienie Targowisk stanowi własność Gminy
2. Przejecie przez Targowiska składników mienia następuje w drodze stosownych aktów organów Gminy: uchwały Rady Miasta, zarządzenia lub decyzji Prezydenta Miasta i stosownego protokołu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Środki trwałe i nietrwałe mogą być nabywane i zbywane przez Targowiska na podstawie i w granicach pełnomocnictwa, o którym mowa w § 10 ust.1.
§16.Targowiska gospodarują posiadanym mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem i zapewniają jego ochronę.

Rozdział V
Gospodarka finansowa Targowisk

§17.1. Targowiska są zakładem budżetowym i prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, o której mowa w §1pkt.4.
2. Przy wydatkowaniu środków finansowych w związku z zamawianiem dostaw lub usług na potrzeby swojej statutowej działalności, Targowiska stosują
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póź. zmn.).
§18.1. Targowiska odpłatnie świadczą usługi związane ze statutową działalnością polegającą na prowadzeniu gminnych targowisk i hal targowych i pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust.2,
2. Przy wydatkowaniu środków finansowych w związku z zamawianiem dostaw lub usług na potrzeby swojej statutowej działalności, Targowiska stosują ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr223, poz. 1655, z póź. zmn.)
3. Targowiska otrzymują z budżetu Gminy dotacje przedmiotowe, a w zakresie określonym w odrębnych przepisach mogą otrzymać dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – w wysokości ustalonej corocznie w budżecie Gminy.
§19.1.Targowiska prowadzą działalność na podstawie corocznego planu finansowego.
2. Plan finansowy Targowisk zatwierdza Prezydent Miasta.
3. Za realizację planu finansowego odpowiedzialny jest Dyrektor Targowisk.
§ 20.1. Dyrektor Targowisk jest zobowiązany do składania sprawozdań z wykonania planu finansowego ,zgodnie z ustawą o finansach publicznych , o której mowa w§1pkt.4
2.Targowiska prowadzą rachunkowość według zasad określonych w przepisach o rachunkowości – w zakresie dotyczącym zakładów budżetowych oraz prowadzą na tej podstawie sprawozdawczość wymaganą odrębnymi przepisami.
§ 21. Szczegółowe zasady i sposób prowadzenia przez Targowiska gospodarki finansowej, a w szczególności : sposób i tryb sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w planie finansowym i ich zatwierdzania, ustalania nadwyżki środków obrotowych i jej zaliczkowych wpłat do budżetu Gminy określa rozporządzenie Ministra Finansów,o którym mowa w § 1pkt. 5.
§ 22. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Targowisk z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy oraz Zespół d/s Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział VI
Kontrola i nadzór nad działalnością Targowisk

§ 23.1. Kontrolę wewnętrzną w Targowiskach sprawują :
1) Dyrektor Targowisk – co do całości działalności Targowisk
2) Główny Księgowy – w zakresie spraw finansowo – księgowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
3) kierownicy komórek organizacyjnych lub inni pracownicy – w zakresie ustalonym przez Dyrektora Targowisk.
2. Dyrektor Targowisk ustala system kontroli wewnętrznej w postaci regulaminu kontroli wewnętrznej .
§ 24. Kontroli działalności Targowisk dokonuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta
§ 25. Nadzór nad działalnością Targowisk sprawuje Prezydent Miasta, a w zakresie spraw finansowych – Skarbnik Gminy oraz Zespół d/s Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rozdział VII
Postanowienie końcowe

§ 26. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy, o których mowa w§ 1 pkt.2-5 oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.
§ 27. Statut Targowisk oraz jego zmiany uchwala Rada Miasta

Skip to content