Deklaracja Dostępności

Targowiska Miejskie w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Targowisk Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

     Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  2. niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków.

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dyrektorem Targowisk Miejskich Mariuszem Kosiarzem, tel. (0-41)  265 27 34,  email: targowiska@um.ostrowiec.pl

    W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

   Żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
3. sposób kontaktu.

   Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

   Targowiska Miejskie w Ostrowcu Świętokrzyskim zrealizują żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Targowiska Miejskie w Ostrowcu Świętokrzyskim zaproponują alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy Targowiska Miejskie w Ostrowcu Świętokrzyskim odmówią realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

   Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna


Główna siedziba Targowisk miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się przy ul. Słowackiego 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dostępność parkingu
Przy budynku znajdują się parkingi ogólnodostępne od strony ul. Słowackiego, Furmańskiej oraz od ulicy Denkowskiej, Nawierzchnia parkingu wykonana jest z asfaltu.

Wejście i dostępność do budynku
Wejście główne znajduje się od strony ul. Słowackiego, które jest ogólnodostępne dla interesantów. Wejście z dwóch stron przez podwójne drzwi otwierane automatycznie. Kontakt z interesantem dostępny w godzinach pracy biura. W budynku istnieje możliwość telefonicznego umówienia się z pracownikiem na parterze budynku w celu poinstruowania osoby wymagającej pomocy.

Dostępność pomieszczeń higienicznosanitarnych
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Brak w budynku pętli indukcyjnej oraz windy. Nie istnieje możliwość obsługi osób słabo słyszących/niesłyszących w języku migowym.

Skip to content