Regulamin Targowisk Miejskich

Pobierz regulamin targowiska gminnego „Mój Rynek”

Pobierz uchwałę nr XLIII/554/2009

Uchwała Nr XXXI/420/2008

 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 26 listopada 2008r.

w sprawie regulaminu targowisk miejskich

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 40 ust. 2 pkt. 4, ust. 3 i 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172 poz. 1441 i z 2006 r Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 i z 2008r. Nr 180, poz.1111), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r Nr 106, poz. 668, z 2002 r Nr 113, poz. 984 i z 2003 r Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937) i art. 14 ust.6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473, Nr 115, poz.793 i Nr 179, poz.1238) Rada Miasta uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dla targowisk prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski położonych przy ul. Juliusza Słowackiego i Alei Jana Pawła II na os. Ogrody, „Regulamin Targowisk Miejskich” – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr L/547/2006 z dnia   4 kwietnia 2006r. w sprawie targowisk miejskich (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 151, poz. 1776)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi „Targowisk Miejskich” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

                                                    Przewodniczący Rady Miasta: M. Zgadzajski


              Załącznik do uchwały Nr XXXI/420/2008

              Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

              z dnia 26 listopada 2008r.
 
 
 

Regulamin Targowisk Miejskich

 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 
 
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 

 

 § 1. Prowadzenie targowisk miejskich jest zadaniem własnym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zwanej dalej „Gminą”, służącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.

        

 § 2. Targowiskami miejskimi, w rozumieniu niniejszego regulaminu, zwanymi dalej „targowiskami” są niżej wymienione miejsca (place targowe) położone w Ostrowcu Świętokrzyskim, przeznaczone do handlu zwłaszcza  w halach targowych,  ze straganów, pawilonów, stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych, z koszy, z ręki.:

   1) przy ul. J. Słowackiego,

   2) przy Al. Jana Pawła II, na Os. Ogrody.

 § 3. 1. Właścicielem targowisk jest Gmina.
 

              2.Targowiska  są prowadzone i zarządzane w imieniu Gminy przez gminną jednostkę organizacyjną – zakład budżetowy – „Targowiska Miejskie”  z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Słowackiego 70, zwany dalej „prowadzącym targowiska”, działający na podstawie następujących uchwał Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:  

1)    Nr XVII/91/91 z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego

       „Targowiska Miejskie”,

2)  Nr IX/81/2007 z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie statutu zakładu  budżetowego     „Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim (Dziennik Urzędowy Województwa  Świętokrzyskiego Nr 113, poz. 1680).

 
       § 4. 1. Targowiska działają na podstawie:

1)     ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),

2) Regulaminu „Targowisk Miejskich” w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwanego dalej   „regulaminem targowisk”,

3)    innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

              2. Nadzór nad targowiskami sprawuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

       § 5. 1. Obowiązkiem   prowadzącego    targowiska   jest    zarządzanie targowiskami,  zgodnie z regulaminem targowisk, zaleceniami Prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w   szczególności poprzez:

1)    wyraźne i trwałe wyznaczenie i oznakowanie numerem porządkowym stanowisk handlowych w postaci stołów, straganów i boksów handlowych należących do prowadzącego targowiska oraz stanowisk handlowych na utwardzonych bitumicznie częściach placu targowego,

2)    administrowanie miejscami i obiektami handlowymi należącymi do prowadzącego targowiska, głównie poprzez zawieranie umów ich najmu lub rezerwacji,

3)    prowadzenie dla obiektów należących do prowadzącego targowiska stosownej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa budowlanego, ich utrzymywanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym oraz usuwanie ich usterek uniemożliwiających ich bezpieczne użytkowanie,

4)  wyznaczenie, oznakowanie i utrzymywanie na terenie targowisk drożności ciągów komunikacyjnych i dróg przeciwpożarowych,

5)     wyznaczenie na terenie targowisk miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

6)  zapewnienie systematycznego sprzątania i wywozu śmieci, śniegu    i innych zanieczyszczeń z terenu targowisk,

7)  pobieranie opłaty targowej oraz innych należności z tytułu prowadzenia handlu na targowiskach i kontrolę ich uiszczania,

8)  prowadzenie i uaktualnianie wykazów dotyczących wolnych miejsc i obiektów handlowych należących do prowadzącego targowiska oraz podawanie ich do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie targowisk, lub na ich stronie internetowej: www.targowiska.um.ostrowiec.pl,

9)  zorganizowanie  należytej  obsługi administracyjno – technicznej targowisk, zapewniającej prowadzenie bezpiecznej i niezakłóconej  działalności handlowej, w tym udzielanie sprzedającym  i kupującym informacji, poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie targowisk przepisów dotyczących stawek opłaty targowej, regulaminu targowisk oraz udostępnianie użytkownikom targowisk, na ich żądanie, przepisów dotyczących wymagań higienicznych i sanitarnych w handlu środkami spożywczymi i innymi artykułami,

             10) nadzorowanie   przestrzegania  przez   użytkowników   targowisk przepisów                    regulaminu     targowisk   i  innych   przepisów mających związek z działalnością handlową  prowadzoną na targowiskach i wydawanie poleceń w celu  usunięcia stwierdzonych uchybień.

               2. Ze względu na ograniczenia związane z koniecznością zapewnienia drożności placów targowych i bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom targowisk prowadzący targowiska nie gwarantuje wszystkim sprzedającym dojazdu do stanowiska (obiektu) sprzedaży lub  możliwości handlu z pojazdu na terenie targowisk.

                                                                 

              3. Prowadzący targowiska nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na targowiskach przez sprzedających lub kupujących.

             

Rozdział II
 
Terminy i czas trwania targów

        § 6.  1. Targowisko   przy   ul.  J. Słowackiego  jest czynne     codziennie,
za wyjątkiem następujących dni wolnych od pracy:

1)    1 styczeń – Nowy Rok,

               2)     pierwszy dzień Wielkanocy,

3)    drugi dzień Wielkanocy,

4)    dzień Bożego Ciała,

5)    1 listopada – Wszystkich Świętych,

6)    11 listopada – Święto Niepodległości,

7)    25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

8)    26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

 

              2. Targowisko przy Al. Jana Pawła II na Os. Ogrody jest czynne codziennie, za wyjątkiem niedziel oraz innych  dni ustawowo wolnych od pracy.

 
       § 7. 1. Targi odbywają się:

               1) na targowisku przy ul. J. Słowackiego:

                  a) w okresie wiosenno – letnim tj. od 1 kwietnia do 30 września –
                      w godzinach od 5.00 do  14.00,

         b) w okresie jesienno-zimowym tj. od 1 października do 31 marca –

            w  godzinach od 6.00 do  14.00,

                  c) w halach targowych – w godzinach od 6.00 do  20.00,

                  d) na giełdzie hurtowej – w godzinach od  4.00 do  7.00.

               2) na targowisku przy Al. Jana Pawła II, na oś. Ogrody, w okresie

         całorocznym :

         a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od 6.00 do 18.00,

         b) w sobotę – w godzinach od 6.00 do 15.00.
 

              2.  Godziny  zakończenia targów, określone w ust. 1, oznaczają że, handlujący i dostawcy obowiązani są do tych godzin opuścić teren targowisk.

 

Rozdział III
 
Warunki uczestniczenia w targach

 
 

       § 8. Uprawnionymi  do  prowadzenia  na  targowiskach  działalności handlowej  i usługowej, przy zachowaniu przepisów regulaminu targowisk
i innych powszechnie obowiązujących przepisów, są:

1)     przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r Nr 155, poz.1095 z póź. zm.), legitymujący się zaświadczeniem o wpisie do rejestru przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy) lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2)     inne osoby nie posiadające statusu przedsiębiorcy, w tym prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybołówstwa śródlądowego, a także sprzedawcy posiłków domowych,

3)     osoby zagraniczne i cudzoziemcy, o których mowa w art. 13 ustawy wymienionej w pkt. 1.

 
 
 

Rozdział IV
 

Towary dopuszczone do sprzedaży na targowiskach

 oraz wymogi dotyczące obrotu artykułami żywnościowymi

 

       § 9. 1. Na targowiskach mogą być  sprzedawane towary i artykuły, nie wyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności mogą być sprzedawane:

1)     artykuły rolno-spożywcze i przemysłowe, w tym wytwory przemysłu ludowego, artystycznego i rzemiosła,

2)     produkty pochodzenia rolnego, ogrodniczego i leśnego nie przeznaczone do spożycia, w tym zwłaszcza nasiona, kwiaty              i drzewka owocowe,

3)     drobne, żywe zwierzęta i inwentarz domowy, w tym zwłaszcza  króliki, ptactwo domowe i gołębie.

              2. Sprzedaż żywych zwierząt powinna odbywać się w sposób gwarantujący przestrzeganie przez sprzedającego przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r   o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r  Nr 106, poz. 1002 z póź. zm ).

              3. Zabrania się prowadzenia na targowiskach gier losowych  i hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów, z wyjątkiem losów loterii państwowych i prowadzenia kolektur LOTTO lub innych gier lub zakładów działających na podstawie  urzędowych zezwoleń lub upoważnień.

 

       § 10. 1. W obrocie artykułami spożywczymi na targowiskach obowiązują wymagania higieniczno-sanitarne określone, w szczególności:

1)     ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności  i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225)  i przepisami do niej wykonawczymi,

2)     ustawą z dnia 16 grudnia 2005r o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U z 2006r. Nr 17, poz.127 z póź. zm.)  i przepisami do niej wykonawczymi,

3)     ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r  Nr 187, poz. 1577, z póź. zm.),

4)     rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002r w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2003r Nr 21, poz. 178 z póź. zm.).

 

               2. Prowadzący targowiska udostępnia sprzedającym i ich klientom, na ich żądanie, tekst przepisów, o których mowa w ust. 1.

 
 

Rozdział V
 
Przepisy porządkowe

 
 
       § 11.  Na terenie targowisk zabrania się:

1)     handlu poza miejscami do tego celu wyznaczonymi, a w szczególności w znajdujących się na terenie targowisk ciągach komunikacyjno – pieszych, drogach przeciwpożarowychna parkingach przy ul. Słowackiego zarządzanych przez prowadzącego targowiska oraz w miejscach oznakowanych napisem „zakaz handlu”,

2)     wjeżdżania i parkowania pojazdów na terenie targowisk, za wyjątkiem: pojazdów należących do dostawców towarów w rozumieniu § 26 ust. 4, pojazdów korzystających z uprawnienia wjazdu na teren targowisk za wykupieniem biletu opłaty wjazdowej, pojazdów z których prowadzony jest handel w miejscach wyznaczonych przez prowadzącego targowiska  oraz pojazdów, o których mowa w § 23,

3)     wjazdu na teren targowisk pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, za wyjątkiem placu giełdy hurtowej i pojazdów należących do dostawców towarów, o których mowa w § 26 ust. 4 oraz za wyjątkiem pojazdów, o których mowa w § 23,

4)     odstępowania przez sprzedających osobom trzecim, bez zgody prowadzącego targowiska, miejsc i obiektów do prowadzenia handlu wyznaczonych sprzedającemu w ramach umowy najmu lub rezerwacji,

5)     pozostawiania na targowiskach po zakończeniu handlu przedmiotów i urządzeń, które służyły sprzedającym do handlu, zwłaszcza pojazdów, przyczep i elementów podtrzymujących konstrukcję namiotów lub straganów,

6)     wystawiana do sprzedaży artykułów odzieżowych, tekstyliów
i obuwia w odległości mniejszej niż 0,5 m od powierzchni gruntu,

7)     dokonywania sprzedaży z wózków, przez które rozumie się wszelkie konstrukcje wyposażone w kółka, za wyjątkiem sprzedaży artykułów spożywczych, przy czym w takim  przypadku powierzchnia zajmowana przez wózek nie może przekraczać 0,5 m2,

 8)   sprzedaży detalicznej na placu giełdy hurtowej po godzinie 7.00,  za wyjątkiem znajdujących się na tym placu stałych obiektów handlowych,

 9)     sprzedaży na giełdzie hurtowej owoców i warzyw  nie odważonych w opakowania zbiorcze (skrzynki, kartony, worki, itp.),

 10)spożywania  napojów   alkoholowych, za wyjątkiem miejsc, w których jest  to dopuszczalne  w      związku   z   wydanym zezwoleniem urzędowym.

       § 12. Prowadzący targowiska jest odpowiedzialny za stan sanitarno-porządkowy na targowiskach oraz jest zobowiązany i uprawniony:

1)     czuwać nad przestrzeganiem przepisów regulaminu targowisk, w tym żądać od osób handlujących na targowiskach okazania wymaganych zaświadczeń i dokumentów, w tym zwłaszcza  aktualnej książeczki zdrowia, świadectwa weterynaryjnej kontroli mięsa, zaświadczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej oraz wydawać polecenia w celu usunięcia stwierdzonych  uchybień,

2)     zawiadomić odpowiedni organ administracji publicznej w razie stwierdzenia, że sprzedawany towar jest objęty prawnym zakazem sprzedaży lub co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie,         że jest on szkodliwy dla zdrowia lub życia, pochodzi z kradzieży bądź nielegalnego źródła lub, że działalność gospodarcza osoby handlującej  jest  wykonywana  niezgodnie  z  przepisami ustawy i jednocześnie podjąć działania zmierzające do wstrzymania takiej sprzedaży,

3)     usunąć z terenu targowisk, na koszt i ryzyko osób handlujących: należące do nich urządzenia handlowe i pojazdy, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu innych użytkowników targowisk, a które pomimo wezwania nie zostały przez ich właścicieli zabrane, a także urządzenia i pojazdy porzucone.              Za urządzenia i pojazdy porzucone rozumie się takie, które zostały bez zgody prowadzącego targowiska pozostawione na placu targowym po terminach i godzinach odbywania się targów określonych w § 6 i § 7 ust. 2.

       § 13. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowiskach powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym
w sprzedaży i zakupie.

       § 14. W razie  uzasadnionej  potrzeby  prowadzący  targowiska może zarządzić wcześniejsze, przed godzinami określonymi w § 7 ust.1, zakończenie handlu i opuszczenie targowiska lub jego części.

       § 15. Prowadzący targowiska może wyznaczyć na ich terenie stałe punkty sprzedaży lub świadczenia usług dla określonych grup (rodzajów) towarów i usług.

       § 16. Miejsca do sprzedaży poszczególnych grup towarów lub świadczenia usług, ustawianie straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętów na targowiskach, miejsca postoju pojazdów oraz kierunek ich ruchu  na targowiskach wyznacza prowadzący targowiska, zwłaszcza poprzez zawieranie umów rezerwacji  lub  najmu oraz  poprzez wydawanie ustnych lub pisemnych poleceń i ustawianie odpowiednich znaków informacyjnych.

       § 17.1. Wszystkie towary mogą być wystawiane  przez sprzedających tylko w określonych granicach zarezerwowanego lub najmowanego  placu bądź  obiektu, z którego prowadzona jest sprzedaż.

 

              2. Towary muszą być wystawione do sprzedaży tak, aby nie przesłaniały widoku sąsiednich  miejsc lub obiektów, z których prowadzona jest sprzedaż.

  

       § 18. Sprzedaż towarów może odbywać się z  pojazdów lub przyczep, z zastrzeżeniem § 11 pkt. 7, w miejscach wskazanych przez prowadzącego targowiska. Wymogi sanitarne dotyczące środków transportu, z których sprzedawane są środki spożywcze, określają przepisy, o których mowa

w § 10 ust.1.

       

       § 19. 1. Pierwszeństwo   do   zajmowania   na  targowiskach  określonego miejsca lub obiektu handlowego posiadają osoby, które mają  na nie zawarte umowy najmu lub rezerwacji.

               2. Jeżeli osoba dysponująca rezerwacją  należącego do prowadzącego targowiska straganu, stołu lub placu nie zajmie go w dniu targu do godz. 8.30  prowadzący targowiska może  w danym dniu doraźnie  zaoferować ten  stragan, stół lub plac innemu handlującemu.

 

       § 20. Osoby korzystające z  miejsc  lub z obiektów handlowych  należących do prowadzącego targowiska i podlegających  rezerwacji lub najmowi, mają obowiązek na żądanie prowadzącego targowiska okazać umowę najmu lub rezerwacji i aktualny dowód uiszczenia należności z tytułu tych umów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub                  do ewidencji działalności gospodarczej.

       § 21. 1. Każdy   sprzedający  odpowiada  za  jakoś  sprzedawanych przez siebie towarów lub świadczonych usług.

               2. Sprzedawcy towarów lub usług obowiązani są do przestrzegania, wynikających z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wymogów dotyczących:

 

1)     posiadania przy sobie dowodu tożsamości,

2)     oznaczenia straganu, pojazdu lub innego obiektu handlowego tabliczką (naklejką) lub szyldem z oznaczeniem firmy przedsiębiorcy (imienia, nazwiska lub nazwy) numerem identyfikacji podatkowej (NIP)) i wskazaniem adresu jego siedziby,

3)     uwidaczniania na towarach wystawionych do sprzedaży cen lub wywieszania cenników, w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości oraz innych oznaczeń i informacji wymaganych na podstawie odrębnych przepisów,

4)     umieszczania  przy sprzedaży produktów pochodzenia leśnego dodatkowej informacji o miejscu ich pochodzenia (nazwa lasu, terenu) oraz imienia, nazwiska i adresu osoby  zbierającej te produkty,

5)     przestrzegania w stosunku do kupujących przepisów o rękojmi za wady sprzedawanych towarów oraz innych wymogów prawnych dotyczących sprzedaży konsumenckiej.

       § 22. 1. Do  ważenia  lub  mierzenia  towarów  sprzedający   mogą  używać wyłącznie jednostek miar obowiązujących w obrocie towarowym, a mianowicie: metr, kilogram, litr i ich pochodne.

 

               2.Wagi i inne przyrządy miernicze używane na targowiskach powinny mieć cechę legalizacyjną oraz być ustawione w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość obserwowania czułości wag i czynności ważenia lub mierzenia towarów.

 

       § 23 . Do  bezpłatnego  wjazdu  na  teren  targowisk, poza  przypadkami określonymi w §26 ust. 4, oraz na parking przy ul. Słowackiego zarządzany przez prowadzącego targowiska, uprawnione są pojazdy:

1)    Policji,

2)    Straży Miejskiej,

3)    Pogotowia Ratunkowego,

4)    Straży Pożarnej,

5)    Pogotowia Energetycznego,

6)    Pogotowia Gazowego,

7)    Urzędu Skarbowego i Izby Skarbowej,

8)    Urzędu Celnego i Izby Celnej,

9)     Inspekcji Handlowej,

10)      Państwowej Inspekcji Pracy,

11)      Straży Granicznej,

12)      Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

13)      Służb Komunalnych,

14)      Żandarmerii Wojskowej,

15)      Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego,

16)      osób niepełnosprawnych,

17)      pracowników targowisk  i Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, wjeżdżające w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

       § 24. Obiekty i urządzenia handlowe ustawione niezgodnie z planem zagospodarowania targowisk oraz w ciągach pieszo – jezdnych, drogach przeciwpożarowych lub w miejscach objętych zakazem handlu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, będą usuwane przez prowadzącego targowiska, na koszt i ryzyko ich właścicieli.

       § 25. Osoby prowadzące  działalność  handlową  na  targowiskach obowiązane są  do legitymowania się  wobec prowadzącego targowiska oraz organów porządkowych i kontroli, na ich ustne żądanie, niezbędnymi dokumentami uprawniającymi je do wykonywania tej działalności.

 
 

       § 26. 1. Czynności     związane    z    dostawą    towarów     na   potrzeby sprzedających na terenie targowisk ( czynności załadowczo – wyładowcze) powinny być  dokonane w godzinach od 5. 00 do 8.00.

              2. Czynności  dostawcze, o których mowa w ust. 1,  nie powinny przekraczać 15 minut i powinny być wykonywane w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu na targowiskach. W uzasadnionych przypadkach za zgodą prowadzącego targowiska, czynności o których wyżej mowa, mogą być realizowane po godzinie 8.00, z zachowaniem wskazanego wyżej czasu ich wykonywania.

              3. W czasie  wykonywania czynności dostawczych, dostawcy towarów zobowiązani są dostosować się do istniejącego oznakowania drogowego i poleceń prowadzącego targowiska lub służb porządkowych (Policji lub Straży Miejskiej).

              4. Dostawcy dostarczający towary dla sprzedających posiadających umowy najmu lub rezerwacji zawarte z prowadzącym targowiska mają zagwarantowany bezpłatny wjazd na teren targowisk, przy czym przez dostawców towarów rozumie się osoby lub firmy, które po zrealizowaniu  dostawy niezwłocznie opuszczają teren targowisk.

       § 27. 1. Sprzedający    zobowiązani   są    po  zakończeniu  handlu   do pozostawienia miejsca sprzedaży w należytym porządku, a w szczególności do zgromadzenia na nim w jednym miejscu wszystkich opakowań i odpadów po sprzedanych towarach, celem umożliwienia szybkiego ich uprzątnięcia (usunięcia) przez prowadzącego targowiska.

              2. Opakowania i odpady, o których mowa w ust.1 , sprzedający mają obowiązek posegregować ze względu na ich rodzaj.

Rozdział VI
 
Opłata targowa i inne należności za prowadzenie
 sprzedaży na targowiskach

 
 

       § 28.1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej prowadzące sprzedaż na terenie targowisk obowiązane są do uiszczania:

1)    opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży (opłata dzienna), niezależnie od czasu prowadzenia sprzedaży w danym dniu –  zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r Nr 121, poz. 844 z poź. zm.) oraz według stawek ustalonych uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,

2)    innych należności, związanych z korzystaniem z usług i urządzeń targowisk udostępnianych przez prowadzącego targowiska. Uiszczanie tych należności  jest niezależne od obowiązku uiszczania opłaty targowej.

               2.  Sprzedający   towary  lub  świadczący  usługi   mogą  korzystać        z następujących usług i urządzeń targowisk:

1)     wjazdu na teren targowisk, z zastrzeżeniem § 11 pkt. 2,

2)     parkowania na parkingach przy ul. J. Słowackiego zarządzanych przez prowadzącego targowiska,     

3)     rezerwacji miesięcznej placu, stołu lub straganu,

4)     najmu placu lub  pomieszczeń do prowadzenia sprzedaży oraz najmu powierzchni pod ogłoszenia lub reklamy,

5)     bezpłatnej toalety i ujęcia wody pitnej.

              3. Szczegółowe zasady i wysokość odpłatności za proponowane do korzystania  usługi i urządzenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 – 4, oraz określanie szczegółowych  zasad i wysokości udzielania ewentualnych bonifikat z tytułu terminowego lub jednorazowego uiszczania tych należności ustalana będzie, na wniosek dyrektora targowisk, przez  Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w drodze zarządzenia podawanego do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie targowisk, najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

 

       § 29. 1. Opłatę  targową  oraz  opłaty, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt.     1 – 3,  pobierają  imiennie   wyznaczeni   przez  prowadzącego   targowiska inkasenci, posiadający wydany przez niego identyfikator.

               2. Inkasenci  obowiązani są  do  wydawania  pokwitowania  uiszczenia opłaty targowej według wzoru  ustalonego przez prowadzącego targowiska (bilet opłaty targowej).

              3Wyłącznym dowodem uiszczenia opłat są:

                   1) w zakresie opłaty targowej – bilet opłaty targowej,

2) za rezerwację – kwitariusz opłaty za rezerwację,

3) za wjazd na teren targowisk lub za parkowanie na   parkingach przy ul. Słowackiego –bilet opłaty wjazdowej lub  parkingowej w postaci paragonu z kasy fiskalnej  lub    karnetu dotyczącego tej opłaty.

              4. Zakupiony bilet opłaty wjazdowej lub parkingowej, o którym mowa w ust. 3 pkt.3 powinien być wystawiony w widocznym miejscu na podszybiu pojazdu.

              5. Bilet opłaty targowej i bilet opłaty wjazdowej lub parkingowej,   o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 należy zachować do kontroli do czasu opuszczenia targowiska lub parkingu.

              6. Za brak ważnego biletu opłaty targowej uznaje się bilet:

1)     z uwidocznioną inną datą niż dzień sprzedaży,

2)     z mniejszym od należnego w danym przypadku nominałem,

3)     niezgodny z ustalonym wzorem,

4)     uszkodzony lub zniszczony w stopniu powodującym jego nieczytelność.

               7. Za brak ważnego biletu opłaty wjazdowej lub parkingowej uznaje się paragon z kasy fiskalnej lub karnet z nieaktualną datą lub  uszkodzony lub zniszczony w stopniu powodującym jego nieczytelność.

               8. W stosunku do osób uchylających się od uiszczenia opłaty targowej będą stosowane sankcje wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.  z 2005 r Nr 8, poz. 60 z póź. zm.).

 

       § 30.Obowiązek uiszczania opłaty za korzystanie z parkingów targowiska przy ul. J. Słowackiego spoczywa także na kupujących na tym targowisku oraz na innych użytkownikach tych parkingów.

       § 31. Zasady  najmu  pomieszczeń  i  miejsc  do  prowadzenia  sprzedaży, rezerwacji placu, straganu lub stołu oraz najmu powierzchni pod ogłoszenia i reklamy i sposób uiszczenia czynszu lub opłat z tego  tytułu określają stosowne umowy zawarte z prowadzącym targowiska.

         

       § 32. Kontrolę poboru i uiszczenia opłaty targowej oraz innych opłat i należności przeprowadza prowadzący targowiska. Kontrolę tą mogą przeprowadzać także inne osoby, upoważnione przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

       § 33 .1. Jeżeli   sprzedający  , który    zawarł    umowę  najmu   placu    lub pomieszczeń bądź rezerwacji placu nie będzie mógł prowadzić działalności handlowej na stanowisku, na które zawarł powyższe umowy, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie prowadzącego targowiska, będzie zwolniony z obowiązku uiszczenia należności wynikających z tych umów, za okres, w którym handlujący nie mógł prowadzić działalności na powyższym stanowisku.

        

               2. Sprzedający   ma prawo dochodzenia odszkodowania za stanowiący jego własność, a uszkodzony lub zniszczony towar, gdy nastąpiło to z winy prowadzącego targowiska.

 
 
 
 
 
 

Rozdział VII
 
Postanowienia końcowe
 

 

       § 34.  Ilekroć  przepisy regulaminu targowiska wskazują określone zadania lub obowiązki dla prowadzącego targowiska są one realizowane  bezpośrednio przez dyrektora „Targowisk Miejskich” lub z jego upoważnienia przez innych pracowników targowisk , zwłaszcza inkasentów.

       § 35 .1. Osoby dokonujące sprzedaży towarów lub usług  na targowiskach oraz pozostali użytkownicy targowisk zobowiązani są do przestrzegania regulaminu targowisk oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

              2. Osoby dokonujące sprzedaży na targowiskach z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących warunków prowadzenia działalności handlowo – usługowej, wymogów w handlu artykułami żywnościowymi, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, podlegają odpowiedzialności przewidzianej w odpowiednich przepisach.

 

       § 36.1. Kto narusza   przepisy    porządkowe  zawarte  w  §  11 pkt.1 – 9            podlega odpowiedzialności za wykroczenie wynikającej z art. 54 ustawy  z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (Dz. U.z 2007r Nr 109, poz. 756 z póź. zm.).

              2. Naruszanie  regulaminowego  zakazu  spożywania  napojów alkoholowych wynikającego z §11 pkt.10 grozi odpowiedzialnością za wykroczenie, wynikającą z art. 43ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

       § 37. 1. Przy    kontrolowaniu i  egzekwowaniu   przestrzegania   przepisów regulaminu targowisk lub innych  obowiązujących przepisów prawa, prowadzący targowiska korzysta z pomocy odpowiednich służb państwowych lub komunalnych, w tym zwłaszcza Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i państwowej inspekcji Handlowej.

              2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, o których mowa   w ust. 1, a zwłaszcza uporczywego uchylania się od obowiązków uiszczania opłaty targowej, prowadzący targowiska może w trybie natychmiastowym usunąć z terenu targowisk sprzedającego lub innego użytkownika, co nie wyklucza odpowiedzialności tych osób, o której mowa w § 29 ust. 8 i w § 35 ust. 2.

               3. Osoby uporczywie naruszające przepisy o których mowa w ust. 1, nie będą mogły przez okres 12 miesięcy korzystać z możliwości zawarcia z prowadzącym targowiska umów najmu lub rezerwacji.

              4. Przez uporczywe naruszanie przepisów, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozumie się zachowania powtarzalne, nacechowane  złą wolą i nieustępliwością i mające miejsce co najmniej pięć razy w okresie trzech miesięcy.

       § 38.1. Książka skarg i wniosków znajduje się w siedzibie prowadzącego targowiska w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Słowackiego 70, w miejscu gwarantującym swobodny i nieskrępowany dostęp do niej w godzinach jego urzędowania.

 

               2. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowisk przyjmowane są także przez Wydział Organizacyjno-Prawny Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Głogowskiego 3/5 i podlegają one rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

       § 39.1. Każdorazowa zmiana przepisów regulaminu targowisk  następuje w drodze uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

               2. Regulamin  targowisk i jego zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Skip to content